پیام روزبه چشمی به هواداران استقلال

۳گم شده آتش سوزی برج گرنفل لندن که احتمال میرود ایرانی باشند/ عکس
روزبه رسما قرارداد خودش با استقلال را امضا کرد.

۳گم شده آتش سوزی برج گرنفل لندن که احتمال میرود ایرانی باشند/ عکس