تاثیرپذیری آلبرکامو از شیخ حسن خرقانی

۲ نفری که به جرم آواز خواندن دستگیر شدند همدانی نبودند
ادبیات تطبیقی و مقایسه ای پیشینه ی چندانی در جهان ادبیات ایران ندارد.
همانگونه که نقد ادبی به شیوه نو چنین موقعیتی دارد. تاثیرپذیری شعرا و
نویسندگان نیز از یکدیگر و بهره بری از مضامین فرهنگی ملل همواره در آثار
مشهور جهان امری عادی و مرسوم بوده است

۲ نفری که به جرم آواز خواندن دستگیر شدند همدانی نبودند