تصاویر | صف طولانی فرانسوی‌های کانادا برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری

گردو غبار هوای همدان را در وضعیت هشدار قرار داد
تصاویر زیر صف طولانی فرانسوی‌های ساکن کانادا را برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که امروز یکشنبه در حال برگزاری است نشان می‌دهد.

گردو غبار هوای همدان را در وضعیت هشدار قرار داد