شهردار انتخابى شورای شهر حتما امید را به تهران بر می گرداند

کشف رونالدو در تیم پیروانی!
مطمئن هستیم شاهد حضور بیشتر نیروهای جوان و زنان کارآمد در شهرداری تهران خواهیم بود.

کشف رونالدو در تیم پیروانی!