پافشاری روسیه و عربستان بر مواضع اوپک

کتابی برای آنان که می‌خواهند نویسنده شوند
کاهش تقاضای نفت در جهان از آن میزانی که انتظار می رفت، کندتر پیش رفته است.

کتابی برای آنان که می‌خواهند نویسنده شوند