«اعتدال» محافظه‌کاری نیست

«کار آدمای مریخیه» در کتابفروشی‌ها
رئیس‌جمهور روحانی بیش از هرکس می‌داند که اکنون در برابر انبوهی از مطالبات قرار دارد که نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد. مردم در بزنگاهی حساس و تاریخی و در دو مرحله به او رأی اعتماد دادند؛ چون براین باورند که به پشتوانه تجربه و مهارت سیاسی می‌تواند با حفظ سامان سیاسی به اصلاحات لازم و فوری در ساختار جاری همٌت کند. این اعتماد دو وجه دارد: نخست، درک واقعی از همه ملاحظات پیدا و پنهان رئیس‌جمهوری در اجرای برنامه‌هایش. دوم، لزوم پاسخ به مطالباتی که مردم براین اساس به او رأی داده و خواستار نتایج روشن آن هستند…

«کار آدمای مریخیه» در کتابفروشی‌ها