سامبای برزیلی در آبادان برای شکست نوروزی پرسپولیس

کاروانسرای شاه عباسی پذیرای گردشگران نوروزی
شروع لیگ در سال 96 برای پرسپولیس برانکو چندان امیدوارکننده نبود.

کاروانسرای شاه عباسی پذیرای گردشگران نوروزی