پیگیری مرگ مشکوک یک دختر در رادیو نمایش

چین: ازسرگیری مذاکرات شش‌جانبه کره‌شمالی برای پکن مشکل است
مرگ مشکوک یک دختر، 16 مرداد با عنوان «چند حبه قرص» در رادیو نمایش پیگیری می‌شود.

چین: ازسرگیری مذاکرات شش‌جانبه کره‌شمالی برای پکن مشکل است