بودجه نویسی صحیح مانع فساد در مدیریت شهری است

چشم برانکو و پرسپولیس به ساق‌های طارمی
اقتصاد دان مطرح تبریزی گفت: از طریق بودجه بسیار ساده می توان مقابل انحراف را گرفت، بودجه نویسی صحیح روش اصولی نظارت و مقابله را انحراف و فساد است.

چشم برانکو و پرسپولیس به ساق‌های طارمی