«انسان در جستجوی معنا» خوانش شد

چرا مؤسس حوزه علمیه قم پدر امام موسی صدر را برای جانشینی برگزید؟
مهر نوشت: چهارمین نشست مکتوب ناب با خوانش کتاب «انسان در جستجوی معنا» اثر ویکتو فرانکل برگزار شد.

چرا مؤسس حوزه علمیه قم پدر امام موسی صدر را برای جانشینی برگزید؟