سه و هفت دهم درصد دانش آموزان فارس «گل» را تجربه کرده اند

پیش بینی اعتبارات لازم برای ساماندهی اماکن متروکه اردبیل
«خبرجنوب» نوشت: مسئول درمان و پیشگیری از اعتیاد بهزیستی فارس گفت: 8/14 درصد دانشجویان و 7/3 درصد دانش آموزان فارس برای یک بار هم که شده ماده مخدر «گل» را تجربه کرده اند.

پیش بینی اعتبارات لازم برای ساماندهی اماکن متروکه اردبیل