ضرورت استانداردسازی سرعت گیرهای معابر در استان اردبیل

پیش‌بینی برداشت بیش از چهار هزار و ۱۰۰ تن گردو در سلسله
برخی سرعت گیرهای معابر شهری در استان استاندارد نبوده و لازم است استانداردسازی شوند.

پیش‌بینی برداشت بیش از چهار هزار و ۱۰۰ تن گردو در سلسله