دستور ویژه جهانگیری برای تهیه نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده‌های کشور

پوسترِ خون‌آلود یک تئاتر
ایسنا نوشت:معاون اول رییس جمهور با اشاره به وضع ایمنی جاده های کشور و حوادث رانندگی و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن، بر ضرورت انجام اقدامات اساسی در این خصوص تاکید کرد و گفت: باید نقشه راهی برای بهبود اوضاع در بازه زمانی مشخص تهیه کرد.

پوسترِ خون‌آلود یک تئاتر