حق شهروندان در اصلاح اطلاعات خود

پشت‌پرده محرومیت دختران بیلیاردباز به روایت خبرگزاری وزارت ورزش
حق شهروندان است از دولت بخواهند اگر اشتباهی در ثبت اطلاعات آنها شده، اصلاح شود.

پشت‌پرده محرومیت دختران بیلیاردباز به روایت خبرگزاری وزارت ورزش