دوازدهمین نشست تخصصی «آیین آواز» با حضور آواز خوان نامی زنجان

پس از قبول سومین شکست در لیگ‌برتر/ نظرمحمدی در آستانه اخراج؟
با حضور هنرمند نامی آواز زنجان «متر آواز، وزن آواز و ریتم در آواز ایرانی» در دوازدهمین نشست تخصصی «آیین آواز» بررسی خواهد شد.

پس از قبول سومین شکست در لیگ‌برتر/ نظرمحمدی در آستانه اخراج؟