هنرمند لیتوانیایی از نور در هنر معاصر می‌گوید

پست اینستاگرامی ستاره پرسپولیس / خبری از قهر و ناراحتی نیست
باربورا گدیمینایته، هنرمند لیتوانیایی طی نشستی پژوهشی، نور در هنر معاصر را واکاوی خواهد کرد.

پست اینستاگرامی ستاره پرسپولیس / خبری از قهر و ناراحتی نیست