بازی هنرمند لرستانی در تله فیلم فانوس های همیشه روشن

پاداش میلیاردی فیفا برای شاگردان کی‌روش
مراحل فیلمبرداری تله فیلم فانوس های همیشه روشن در احمد آباد مستوفی به پایان رسید.

پاداش میلیاردی فیفا برای شاگردان کی‌روش