پایان امپراطوری بولت؟

وقتی ساکت تیم داشت!
فرهنگستان فوتبال نوشت: سی.جی اوجا دونده بریتانیایی کری‌خوانی برای اوسین بولت را آغاز کرده است و به ستاره جاماییکایی هشدار داده که برای بردن باید از جان مایه بگذارد. با این وجود بولت در لندن از پیروزی‌اش مطمئنانه صحبت کرد.

وقتی ساکت تیم داشت!