دکتر فلاحی: ۸ مرکز بهداشتی، درمانی و آموزشی در شهرستان چرداول در دست احداث است

والیبال در استان گیلان به سطحی رسیده که انگیزه ای برای ورزشکاران این رشته وجود ندارد
تعداد 4 خانه بهداشت ،3 مرکز خدمات جامع سلامت و یک مرکز آموزشگاه بهورزی در شهرستان چرداول در دست احداث می باشد.

والیبال در استان گیلان به سطحی رسیده که انگیزه ای برای ورزشکاران این رشته وجود ندارد