کالبدشکافی باخت استقلال به روایت استاد تتلو!

هیچ چاه آبی در ایام انتخابات مسدود نشده است
تتلو برای باخت استقلال به العین تحلیل خاص خودش را دارد.

هیچ چاه آبی در ایام انتخابات مسدود نشده است