عکس | فسیل ۶۰۰ میلیون ساله شبیه به انسان در قطب شمال

هیچ موردی از وبا در یک سال گذشته در کشور نداشتیم
فسیلی به قدمت ۶۰۰ میلیون سال در قطب شمال کشف شده که بسیار شبیه به اسکلت انسان است. ماهیت این فسیل بقدری عجیب است که دانشمندان را کاملا در بهت و حیرت فرو برده است.

هیچ موردی از وبا در یک سال گذشته در کشور نداشتیم