«بانک بد» ناجی اروپا برای جلوگیری از فلج مالی گسترده

همراهی مجلس با دولت اشتباه برداشت نشود
گروهی از تنظیم کننده‌های اروپا برای جلوگیری از کند کردن روند فلج مزمن ‌مالی این منطقه، پیشنهاد تأسیس «بانک بد» را ارایه داده اند.

همراهی مجلس با دولت اشتباه برداشت نشود