مردم ایران جنگ آور هستند، جنگ طلب نیستند

نگذارید کسانی بیایند که عرصه را بر مردم تنگ می کنند/ من به روحانی رای می دهم
مسئول ستاد مردمی دکتر حسن روحانی گفت: مردم ایران انسانهایی صلح طلب، غیور و جنگ آور هستند ولی جنگ طلب و خون ریز نیستند.

نگذارید کسانی بیایند که عرصه را بر مردم تنگ می کنند/ من به روحانی رای می دهم