تاکید استاندار اردبیل بر افزایش سرمایه گذاری در مناطق محروم

نقش رسانه ها در مدیریت بحران
استاندار اردبیل با بیان اینکه تنها راه رفع معضل و مشکل های مناطق محروم، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می باشد، گفت : باید انگیزه افراد برای سرمایه گذاری در این مناطق افزایش یابد.

نقش رسانه ها در مدیریت بحران