باید و شاید های شانزدهمین استاندار

نقاشی هایی که زیبا نیست اما خریدنی است
«خبرجنوب» نوشت: رکورد طولانی ترین مدت خدمت در استانداری فارس متعلق به سید محمد جهرمی است که توانست 6 سال در سمت استانداری فارس فعالیت کند.

نقاشی هایی که زیبا نیست اما خریدنی است