تصاویر | دستگیری فروشندگان زن و مرد مواد مخدر در مشهد

نسبت اخلاق و هنر در زمانه و جامعه ما چیست؟
تعدادی از فروشندگان مواد مخدر در مشهد دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند.

نسبت اخلاق و هنر در زمانه و جامعه ما چیست؟