اقتصاد دانش بنیان در استان البرز تولید و تجاری سازی می‌شود

میانمار و سکوت نهادهای بین المللی
استاندار البرز با اشاره به قرارگیری البرز در مسیر کریدور علم و فناوری کشور و استقرار صنایع در کنار آن را نقطه پیوند بین اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد صنعتی عنوان کرد و چشم انداز البرز را در اجرای طرح های حوزه فناوری اطلاعات نوین برای تولید ایده های علمی به ثروت و نیل به توسعه اقتصادی مورد تحلیل قرار داد.

میانمار و سکوت نهادهای بین المللی