انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر نمایش عظیم دموکراسی بود

موضعگیری سیاسی تازه مهران مدیری برابر دولت
انتخابات اخیر نمایش عظیم دموکراسی بود و میزان مشارکت در کشورهایی که خود را مهد دموکراسی می‌دانند، مشاهده نمی‌شود.

موضعگیری سیاسی تازه مهران مدیری برابر دولت