نقش رسانه ها در مدیریت بحران

مشکل اساسی سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی در اردبیل بهره بالای بانکی است
پیچیده شدن جوامع انسانی آثار متعددی را در پی داشته است که از آن جمله می توان به افزایش احتمال وقوع بحران های مختلف اشاره کرد رسانه ها در این بین دو نقش اساسی ایفا می نمایند بحران زایی و بحران زدایی

مشکل اساسی سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی در اردبیل بهره بالای بانکی است