روحانی:10بارخواستند شبکه‌های اجتماعی راببندند،برابرشان ایستادم/شعارمردم:آزادی اندیشه گازانبری نمیشه

مرگ دلخراش کودک خردسال در کانال فاضلاب
روحانی خطاب به جوانان اصفهانی گفت: همه زندگی و آبروی روحانی به فدای شما جوانان.

مرگ دلخراش کودک خردسال در کانال فاضلاب