نجفی: گیلان پایلوت کشوری تدوین برنامه اجرایی اشتغال شد

مردم هر گونه مشاهدات مشکوک را در اسرع وقت گزارش کنند
استاندار گیلان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گفت : گیلان پایلوت کشوری تدوین برنامه اجرایی اشتغال شد.

مردم هر گونه مشاهدات مشکوک را در اسرع وقت گزارش کنند