بختیاری: کسی که هنر و تجربه دیپلماسی داشته باشد

مردم ایران جنگ آور هستند، جنگ طلب نیستند
پاسخ محمدرضا بختیاری معاون امور بین الملل در اتاق بازرگانی به این سوال که رئیس جمهوری کدامیک از نامزدها بیشتر به نفع سیاست خارجی کشور است؟

مردم ایران جنگ آور هستند، جنگ طلب نیستند