راه اندازی کارناوال های تبلیغاتی خلاف قانون است

مدیر کل فنی و حرفه ای لرستان :رشد قارچ گونه موسسات آموزش عالی مسبب اصلی کاهش کیفیت آموزش است
استاندار اصفهان گفت: راه اندازی کارناوال های تبلیغاتی خلاف قانون است و هر تخلفی از هر جناح، گروه و فردی باید پیگیری و جدی گرفته شود.

مدیر کل فنی و حرفه ای لرستان :رشد قارچ گونه موسسات آموزش عالی مسبب اصلی کاهش کیفیت آموزش است