موزه ملی ملک میزبان جایزه هنری قلب تهران می‌شود

مخالفت یک نماینده با گزینه پیشنهادی وزارت کشاورزی:ایشان قیر و آسفالت را خوب می شناسد
نخستین جایزه هنری قلب تهران، هفتم تا ۲۲ شهریور در نگارخانه موزه ملی ملک برگزار می‌شود.

مخالفت یک نماینده با گزینه پیشنهادی وزارت کشاورزی:ایشان قیر و آسفالت را خوب می شناسد