نمایشنامه نویسی در تبریز حمایت نمی شود/ آینده ی روشنی در پیش نداریم

ماهانه 30 نفر به آمار بیماران سرطانی کرمان اضافه می شود
نویسنده بنام تبریزی با اشاره به ضعف متون نمایشنامه و فیلمنامه در تبریز گفت: ما نویسنده های توانایی داریم، اما بخاطر نبود حمایت و بستر مناسب، نمایشنامه نویسی در تبریز پیشرفت نمی کند.

ماهانه 30 نفر به آمار بیماران سرطانی کرمان اضافه می شود