اگر «چک» گم شود، چه باید کرد؟

فیلم | ویدئوهای ارسالی مخاطبان از آتش‌سوزی مهیب پاساژ رضوان اهواز
شاید این اتفاق برای شما هم افتاده باشد که «چک» تان کم شده باشد؛اگر این اتفاق بیفتد چه اقداماتی پس از گم شدن «چک» باید انجام داد؟

فیلم | ویدئوهای ارسالی مخاطبان از آتش‌سوزی مهیب پاساژ رضوان اهواز