حاشیه‌های یک عکس/ تهدید اتحاد شورا با ثبت خمیازه یکی از اعضا!

فیاضی: نمایشگاه رسانه‌های ورزشی به تخصصی شدن و ارتقا سطح رسانه‌ها کمک می‌کند
مهر نوشت: ثبت عکس خمیازه یک عضو شورای شهر تهران و انتشار آن در فضای مجازی سبب دلخوری دو عضو شورای شهر تهران شد.

فیاضی: نمایشگاه رسانه‌های ورزشی به تخصصی شدن و ارتقا سطح رسانه‌ها کمک می‌کند