استاندار:مدیران موظفند مبحث صرفه جویی را در دستور کار قرار دهند

فرهنگ سازی بخشش نذورات برای انجام امور خیرمورد نیاز جامعه
استاندار لرستان درجلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان گفت:مدیران موظفند مبحث صرفه جویی را در دستورکار قرار دهند، از تولیدات داخلی استفاده کنند و نیز مطالبات دستگاه های خدمات رسان را پرداخت کنند.

فرهنگ سازی بخشش نذورات برای انجام امور خیرمورد نیاز جامعه