رئیس سازمان ثبت احوال: کارت ملی هوشمند جایگزین شناسنامه می شود

فدراسیون جهانی به اسکی روی آب بانوان ایرانی با حجاب اسلامی مجوز داد
ایرنا نوشت: معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: با صدور کارت ملی هوشمند ضرورتی برای وجود شناسنامه در سال های آتی وجود ندارد لذا حذف شناسنامه جزو برنامه های آینده این سازمان هدف گذاری شده است.

فدراسیون جهانی به اسکی روی آب بانوان ایرانی با حجاب اسلامی مجوز داد