این بار نوبت کتابخانه ملی است که در حوزه دیجیتال درجا بزند

عکس | ادامه رایزنی‌های ظریف با مقام‌های خارجی
این ایام وقتی می دیدیم که یک کانال تلگرامی شروع به گذاشتن تصاویر کتابهای مختلف کرده و گاه روزانه تا پنجاه کتاب می گذارد، احساس متفاوتی داشتیم.

عکس | ادامه رایزنی‌های ظریف با مقام‌های خارجی