تصمیم دیگر مردم سوئیس برای بهبود شرایط زندگی

عکس‌های «تا پنج خانه آن‌ور‌تر» در برج آزادی
مردم سوئیس طى یک نظر سنجى تمایل خود را براى جایگزین کردن واحدهاى انرژى تجدید پذیر با واحدهاى هسته اى تولید انرژى اعلام کردند.

عکس‌های «تا پنج خانه آن‌ور‌تر» در برج آزادی