ارائه ۶۰درصد خدمات بانکی از طریق پیشخوان های بانک شهر

عزیزی که احمد بود …
مدیر شعب بانک شهر استان خوزستان گفت: مردم می توانند 60 درصد از خدمات بانکی خود را از طریق پیشخوان های این بانک دریافت کنند.

عزیزی که احمد بود …