پشت پرده یک قتل عام شبه عمد

صفحه اول روزنامه های 2شنبه13شهریور96
«خبرجنوب» نوشت: حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس حامل دختران دانشآموز دوره راهنمایی اهل استان هرمزگان که برای شرکت در اردوی ملی نخبگان و فرزانگان راهی شیراز بودند، بامداد دهم شهریور ماه جمعه خونینی را برای مردم فارس و هرمزگان رقم زد.

صفحه اول روزنامه های 2شنبه13شهریور96