بازار ادویه های معطر فارس در دست 3 کشور

شورای چهارم شیراز هر ماه 2میلیارد و 700میلیون تومان ضرر روی دست شهرگذاشت
«خبرجنوب» نوشت: رئیس اتحادیه عطاران و سقطفروشان شیراز گفت: 90 درصد ادویه های معطر در بازار فارس، وارداتی است.

شورای چهارم شیراز هر ماه 2میلیارد و 700میلیون تومان ضرر روی دست شهرگذاشت