شروع رویایی ایران در نیمه دوم همراه با مصدومیت کمک داور و بازیکن چین!

شوخی توییتری هواداران ایران با چینی‌ها
ایران در همان اولیه دقیقه نیمه دوم، به گل رسید.

شوخی توییتری هواداران ایران با چینی‌ها