سپهر فردای آبیدر، موسسه ای با چشم انداز فردایی بهتر برای کردستان

شما نظر بدهید/ رفتار نامزدها در اولین مناظره انتخاباتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
موسسه خیریه و توانمندسازی سپهر با همراهی جمعی از بانوان کردستانی در شهر سنندج در جهت کمک به تحصیل دانش آموزان بی بضاعت فعالیت می کند.

شما نظر بدهید/ رفتار نامزدها در اولین مناظره انتخاباتی را چگونه ارزیابی می کنید؟