انتخاب آگاهانه مردم، ضامن تداوم آرامش و توسعه در کشور

سیزدهمین گردهمایی مدیران و پزشکان حوزه کنترل غذا و دارو در لرستان
کاندیدای شورای شهر و استاد دانشگاه تبریز، گفت: امروز دور هم جمع شده ایم که دست به دست هم دهیم و با انتخابی درست چهار سال آرامش و توسعه و احترام بین المللی را برای کشور رقم بزنیم. چون نمی خواهیم به دوران هشت سال دلهره دولت قبل برگردیم.

سیزدهمین گردهمایی مدیران و پزشکان حوزه کنترل غذا و دارو در لرستان