بازدید 156 هزار گردشگر نوروزی از زنجان

سیاهکل در پوشش اینترنتی مقام اول در استان را به دست آورد
تاکنون 156 هزار گردشگر از جاذبه‌های مختلف استان زنجان بازدید کرده اند.

سیاهکل در پوشش اینترنتی مقام اول در استان را به دست آورد