یک پیشنهاد برای رفع حصر:خاتمی واردمیدان شود و تضمین بدهد/رهبری از محصورین گذشت می کنند

سکه 10000تومان زیر قیمت؛ باز هم کسی نمی خرد
روزنامه خراسان نوشت:منافع مردم در این است که حصر به عنوان یک اقدام تامینی زمانی برداشته شود که از آرامش مردم و امنیت کشور اطمینان حاصل شود.

سکه 10000تومان زیر قیمت؛ باز هم کسی نمی خرد