راز کثیف انرژی پاک

سوء استفاده اینستاگرامی از نام بازیکنی که توپ تراکتوری‌ها از کنار پایش رد شد
انرژی باد و خورشید، سیستم های برق را مختل می سازند ، اما هیچ دلیلی برای حمایت نکردن دولت ها از آنها نیست.

سوء استفاده اینستاگرامی از نام بازیکنی که توپ تراکتوری‌ها از کنار پایش رد شد